Osobní asistence


  • Tel.: 739 580 363
 
Pražská 126, Benešov, 256 01 Vedoucí služby: Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Poslání poskytované služby:

Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům na Vlašimsku a Benešovsku, překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo jejich vysokým věkem, a to prostřednictvím osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do
běžného života.
 

Cíle osobní asistence:

  • umožnit uživateli služby žít v jeho přirozeném prostředí
  • podpořit uživatele služby při rozvíjení nebo zachování jeho schopností a dovedností
  • umožnit zvládání běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk
  • podpořit uživatele při překování osamělosti, navazování společenských kontaktů a realizování jeho zájmů, přání a potřeb
  • oddálit pobytovou péči, v případě, že hrozí

Okruh osob, kterým je námi poskytovaná osobní asistence určena:

Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 

Zásady osobní asistence:

  • Respekt: respektování uživatele v oblasti soukromí a projevech svobodné vůle.
  • Partnerský přístup: uživatel je vždy rovnocenným partnerem, vztah mezi uživatelem a asistentem je založen na vzájemné spolupráci.
  • Individuální přístup: ke každému uživateli přistupujeme s ohledem na jeho potřeby a osobní plány.
  • Nestrannost: klademe důraz na rovný přístup ke všem klientům

Pokud potřebujete osobní asistenci, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech nebo nám doručte vyplněnou žádost.

Ceník služeb osobní asistence:

Ve všední den

 90 Kč/ hod. 

130 Kč/ hod.

O víkendu nebo svátku 

Osobní asistence je poskytována na základě písemné smlouvy a účtována po minutách podle skutečně spotřebovaného času.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka Lucie Lebedová - ekonom Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Charitní „obchůdek“

Adresa: Blanická 816, Vlašim
(naproti benzínce Papoil)

Otevírací doba:

Po – Pá: 9:00–12:00 a 12:30–17:00

So: 9:00-11:00

Tel.: 733 676 737

Místo vzájemné materiální pomoci