Adresář

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Tel.: 581 761 152, 723 255 119
Kroměřížská 198, Kojetín, 752 01
Vedoucí služby: Mgr. Ivana Zatloukalová - vedoucí AD, soc.pracovnice
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE


Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby 
v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Kojetín je k dispozici ke stažení ZDE, nebo přímo v sídle zařízení.

Komu poskytujeme služby:

 • osoby bez přístřeší - matky/ženy s dětmi, těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci. Za děti se považují nezaopatřené děti a mládež od 0 - 26 let;
 • oběti domácího násilí - matky/ženy s dětmi těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci. Za děti se považují nezaopatřené děti a mládež od 0 - 26 let.


Službu nemůžeme poskytnout: 

 • mužům/otcům s dětmi, manželským párům s dětmi;
 • matkám/ženám s dětmi, jejichž zdravotní stav vylučuje pobyt v azylovém domě (dle potvrzení praktického lékaře);
 • matkám/ženám s dětmi, cizinkám, se kterými se nelze domluvit bez přítomnosti tlumočníka.

Co nabízíme:

 • pomoc při zajištění stravy;
 • poskytnutí ubytování – po dobu maximálně 1 roku;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Co požadujeme:

 • aktivní snahu řešit svou situaci;
 • řádnou a všestrannou péči matky o své dítě;
 • dodržování smluvních podmínek a Domovního řádu.

Cíle poskytované služby: 

 • zajistit uživatelkám a jejich dětem bezpečí a zázemí po dobu, kterou nezbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé situace;
 • zvýšit povědomí uživatelek o možnostech řešení jejich situace, jejich právech a povinnostech;
 • zlepšit schopnost uživatelek účinně řešit své problémy (v oblasti sociální, materiální, finanční, vztahové, psychické apod.);
 • rozvinout a posílit schopnost uživatelek vytvářet podmínky pro zdravý fyzický a psychický vývoj svých dětí a vést vlastní domácnost;
 • zvýšit soběstačnost uživatelek natolik, že po opuštění zařízení budou schopny sobě a svým dětem zabezpečit život nezávislý na naší službě.

Principy poskytovaných služeb: 

 • Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk je odpovědný za svůj vlastní život.
 • K uživatelkám azylového domu přistupujeme jako k jedinečným lidským bytostem, usilujeme o zajištění jejich důstojnosti, individuality, práv a odpovědnosti.
 • Respektujeme etické zásady sociální práce, řídíme se Kodexem Charity Česká republika a křesťanskými hodnotami.

Forma poskytované služby:

Pobytová, poskytovaná nepřetržitě.  Úhrada za pobyt je stanovena v souladu s nařízením vlády Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí (úhradník ke stažení).

Podporují nás:

Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Dokumenty:

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Azylového domu pro matky s dětmi v tísni.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Ivana Zatloukalová - vedoucí AD, soc.pracovnice