FCh Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům

EU ZaměstnanostMAS Blanik

Projekt: Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009403

Charita Vlašim od 1. září 2019 realizuje projekt „Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům“, na který získala finanční podporu z Evropské unie: Operační program Zaměstnanost.

Základní aktivitou projektu je vznik a následná činnost svépomocné skupiny neformálních pečovatelů. Půjde o pravidelná setkání, která se budou konat jednou měsíčně v charitní klubovně ve Vlašimi. V případě velkého zájmu neformálních pečovatelů může být utvořena další svépomocná skupina. Pravidelných setkání se bude účastnit moderátorka, sociální pracovnice a bude také přítomen interní nebo externí odborník.

Další aktivitou budou workshopy a semináře, které budou probíhat jednou za dva měsíce. Budou se konat ve Vlašimi a v dalších oblastech území MAS. Na každém setkání bude přítomen odborník na dané téma. Přesný program bude sestaven a zveřejněn v dostatečném předstihu před realizací akce. Workshopy budou zaměřeny na oblast zdravotní, právní, sociální, syndrom vyhoření, duchovní a psychologická péče, umírání apod. Bude dán prostor k diskuzi a kladení otázek a v případě workshopu bude možnost přímé práce ve skupinkách.

Z projektu bude zajištěno odborné poradenství pro pečující osoby v kanceláři Charity Vlašim. Dále zdravotní sestry poskytnou přímou pomoc při zvládání domácí péče, poradí, jak pečovat o nemocného v domácím prostředí, jak upravit vybavení domácnosti, jak zajistit zvýšenou péči o hygienu atd. Informace a praktická ukázka přímo v domácnosti na začátku péče o blízkou osobu je neocenitelnou podporou pro pečující osoby.

Charita Vlašim v rámci projektu obnoví a rozšíří vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek. Ke každé pomůcce bude poskytnuto poradenství o správném používání pomůcky.

Více informací: Mgr. Dagmar Dufková, tel. 730 549 338, dufkova.dagmar@charitavlasim.cz