Občanská poradna Vlašim


 • Tel.: 733 676 737
 
Lidická 1715, Vlašim, 258 01 Vedoucí služby: Mgr. Iva Doubková - vedoucí Občanské poradny Vlašim

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

Občanská poradna (dále OP) je zařízením, v němž je občanům poskytováno odborné sociální poradenství dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Článek "Občanskou poradnu Vlašim převzala farní charita" na benesovsko.info (19. 10. 2009)

Poslání

 • uživatelům v nepříznivé sociální situaci poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení jejich situace,
 • snažíme se o zplnomocňování uživatele k řešení nepříznivé situace, o komplexní přístup k uživateli a jeho situaci,
 • posilujeme uživatele ve znalosti jeho práv a povinností,
 • nabízíme pomoc při hledání a kontaktování vhodné sociální služby pro uživatele,
 • pomáháme uživatelům v uplatňování oprávněných zájmů a potřeb,
 • v případě osob se zdravotním postižením poskytujeme asistenci při jednání s úřady a jinými institucemi.

Principy občanského poradenství

 • bezplatnost
  služby a poradenství poskytujeme uživatelům bezplatně
 • diskrétnost
  nic, co se v poradně zjistíme od uživatele, včetně toho, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu dalšímu mimo OP
  uživatel může vystupovat anonymně
 • nestrannost
  služby OP jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu
  pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce
 • nezávislost
  služby jsou poskytovány nezávisle na státních nebo jiných organizacích, které činnost poradny finančně podporují

Oblasti poradenství

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

 • Dluhy, předlužení,
 • Exekuce, insolvence,
 • Finanční gramotnost,
 • Sociální šetření,
 • Materiální pomoc
 • Psychologické poradenství,
 • Problémy rodiny a mezilidských vztahů
 • Ochrana spotřebitele.

Organizujeme vzdělávací semináře a přednášky z oblasti finanční gramotnosti a psychologie.

Součástí OP je provoz místa vzájemné materiální pomoci - Charitního "obchůdku". Materiální pomoc poskytujeme potřebným na základě prováděného sociálního šetření.

 OP není právní poradnou a neposkytuje právnické služby, podává pouze informace vycházející z příslušné právní normy a dalších předpisů. Při řešení složitějších problémů může poradce případ se svolením klienta konzultovat s externími specialisty, případně zjistit potřebné informace, a klient tak může být objednán na jiný termín.

Provozní doba

Pondělí   13 – 16 hod. – bez objednání
Úterý 9 – 12 hod. – pro objednané  
Středa   13 – 16 hod. – bez objednání
Čtvrtek 9 – 12 hod. – pro objednané  
Pátek   13 – 16 hod. – bez objednání

Konzultace

S klientem, který je pod vlivem návykových či omamných látek, agresivní či prokazatelně nespolupracuje a neřeší svou sociální situaci, může OP ukončit spolupráci.

Poradci jsou vzájemně zastupitelní, není proto možné, aby si klienti vybírali poradce.

Kontaktování

Kontaktovat OP je možné osobní návštěvou, telefonicky během provozní doby, e-mailem nebo zasláním dopisu poštou.

Stížnosti na činnost poradny

Pokud není uživatel spokojen s prací občanské poradny, může se se svými stížnostmi obracet na jejího zřizovatele na adrese Farní charita Vlašim, k rukám ředitelky Daniely Laloučkové, Lidická 1715, 258 01 Vlašim. Stížnost bude projednána a do 30 dnů bude stěžovatel obeznámen s výsledkem jednání.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Vajsarová - ekonom Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka Mgr. Iva Doubková - vedoucí Občanské poradny Vlašim PhDr. Irena Lesová - psycholožka Yveta Macháčková - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.