Velikonoční zamyšlení
31. března 2021 Naše články

Velikonoční zamyšlení

Laskavé srdce je příbytkem Božím. Kde je Bůh, je láska. Máme-li rádi bližního, jdeme cestou Krista, který z lásky k nám šel na kříž. 

To si připomínáme o Velikonocích. Víra nás posiluje a vede. Ježíš je cesta, pravda a život, Kristova náruč je cíl. Je to pravda lidského života. Kráčíme životními cestami, jako šel Ježíš, když byl na Zemi. Přišel jako živá Láska, obyčejný, často nepoznán a stejně tak jde stále s námi. Někdo věří, někdo nevěří. Víra je dar. Kdo hledá, nalézá.                           

Každý den má své trápení, starosti a v poslední době jakoby méně radosti. Jdeme v nemoci a s nemocí svoji životní cestu. Máme zkušenost s vlastními pády, bolestmi i obtížným vstáváním. Máme svůj Velký pátek, když trpíme, když umíráme. Jako bychom byli více v křížové cestě Krista. Jeho odsoudili za lásku. Nechtěli pochopit. I nás často lidé odsoudí, když neví jak pomoci, nebo nechtějí.  Když nás v soužení nechají bez pomoci, je to vždy velmi bolestné. Potřebujeme jeden druhého. Jako se Kristus setkal se Šimonem, který mu pomohl nést kříž, i my se setkáváme s osobami, které nám pomáhají. Třeba zdravotníci, nebo ti z Charity, ti vedle nás. Otírají naší bolestí zakřivenou tvář, provází nás svým soucitem a pomocí. Prožíváme bezmoc a vydanost, při vlastní nemoci nebo ztrátě své důstojnosti, při ztrátě blízké osoby. Bolestí býváme ukřižovaní a zbavovaní naděje. Jen zkuste navštívit těžce nemocného a vše je tu před vámi. Na nás záleží, jestli pochopíme, že jen láska nás může podepřít. To je zkouška dnešní doby, zkouška lásky v soužení. Bůh nás neopouští, je s námi a On vždy pomáhá, i když to někdo neví, netuší. Pomáhá rukama druhých. Srdce, která se otevřela z lásky, otevřela se pro Boha. A laskavé srdce je příbytkem Božím.                   

Všichni dnes znají pláč, bolest, strach. Kéž nás naše hledání a poznání náplní radosti. Poznání, že nejsme sami. Že nemusíme být sami. Že jsme si vzájemným darem. Lásku a život jsme dostali. Protože láska neumírá, a život smrtí nekončí. Jen nás promění v poznání. Kéž se svátky Velikonoc stanou našimi novými dny naděje. Bůh je stále s námi, Kristus provází všechny, kdo to dovolí. Otevřme srdce lásce, lidem, soucitu a naději. Otevřme srdce Bohu, on nás podepře. Přejme si porozumění a trpělivost, citlivost, spoluúčast a povzbuzení.

PhDr. Irena Lesová

psycholožka
Tel.: 733 676 737